12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง