12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาว ชาวตำบลหนองทุ่ม

ประเพณีแข่งขันเรือยาวของชาวตำบลหนองทุ่ม 

ในช่วง เดือนตุลาคม ของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มจะจัดการแข่งขันเรือยาว ณ บึงเค็ง หมู่ที่ 2 บ้านบึงเค็ง ซึงมีพื้นที่ติดกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP  โดยสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพในชุมชน นำสินค้า งานฝีมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจำหน่าย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลหนองทุ่ม