20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายสมาน กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประธานพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมาน กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประธานพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย รพสต.หนองทุ่ม คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนองค์กร กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และผู้ปกครองของเด็ก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองทุ่ม และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนต่อไป ณ เวทีกลางแจ้งหน้าที่ทำการ อบต.หนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ