11 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

นางดาราพร สาลีโส
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

โทร. 093 568 6888

นายกำพล ต๊ะสุ
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 061 485 2995

นายกำพล ต๊ะสุ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 061 485 2995

นายนิยม พรหมดีราช
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร. 097 319 8260

นางภคพร เตียงงา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นายมนัส จักสาน
ผอ.กองช่าง

โทร. 087 229 2275

นายพิสิทธิ์ ปัตพี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร