12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรม Kick of “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick of "ปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน

กิจกรรม Kick of “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick of “ปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมด้วยทีมผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม พนักงาน ลูกจ้าง รพสต.หนองทุ่ม ประธานกลุ่มสตรีตำบลหนองทุ่ม ประธานกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองทุ่ม (อช) ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหนองทุ่ม และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ตามที่จังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศวาระจังหวัด ด้วยการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้าน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐาน ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ วัตถุประสงค์กิจกรรม Kick of นั้นเพื่อสนับสนุนต้นกล้าพืชผักสวนครัวแก่ครัวเรือนที่ขาดแคลน ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะทำงานฯระดับ อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน ซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผน 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน” เน้นการปลูกผักสวนครัว เป็นขั้นพื้นฐานในการสร้างภูมิคุมกันและสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต ต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน