12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมาน  กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประธานพิธีเปิดโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง รพสต.หนองทุ่ม ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติแสดงความกตัญญู ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ