12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียกสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

เพื่อสร้างวัฒนธรรม จิตสำนึกให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนได้ตระหนักร่วมกันรักษาความสะอาดและการงดทิ้งขยะลงในที่สาธารณะต่อไป

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมาน กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประธานพิธีเปิด โครงการตามนโยบายของรัฐ นโยบายกระทรวงมหาไทยด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียกสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (รักษาความสะอาด เก็บขยะตามถนนสายหลักสายรอง และชุมชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านตำบลหนองทุ่มทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมมือกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในชุมชน ถนนสายหลัก สายรอง โดยใช้หลักการ 3RS คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ เป้าหมาเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย และให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยมีการบูรณาการร่วมกับชุมชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มมีความสะอาดเรียบร้อยและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประประชาชนได้ตระหนักร่วมกันรักษาความสะอาดและการงดทิ้งขยะลงในที่สาธารณะต่อไป