12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทุกชนิด(ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสมาน  กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทุกชนิด(ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)) ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง รพสต.หนองทุ่ม ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลหนองทุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเมืองอู่ฮั่น มณฑณหูเป่ย สาธารณะประชาชนจีนเนื่องจากไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆอย่างรวดเร็วและมีหลักฐานการติดต่อคนสู่คนทำให้มีทั้งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตรวมทั้งประเทศไทยด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองทุ่มและให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) จิตรอาสาและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองทุ่มหมู่ที่ 1 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ