20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทุกชนิด(โรคทางเพศสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมาน  กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทุกชนิด(โรคทางเพศสัมพันธ์) ประจำปี2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง รพสต.หนองทุ่ม ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชนและนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มได้ตระหนักถึงปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การระบาดของโรคทางเพศสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้การดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเกิดโรคในเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทุกชนิด(โรคทางเพศสัมพันธ์) แก่เยาวชนในสถานศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา