12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสมาน  กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประธานพิธีเปิด โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการนำเสนอปัญหาความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามหลักประชารัฐในการคิด รวมมือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องเป็นปัจจุบัน  วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ จังหวัดและบริบทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและตำบลเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันและบูรณาการและมีประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบลและกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปแบบบูรณาการรวมทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา