12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองทุ่ม ร่วมกิจกรรมประกาศเจตรมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง สกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มได้จัดกิจกรรมประกาศเจตรมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง สกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริต รวมทั้งการปลูกฝังความซื้อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองทุ่ม

โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ “ข้าพเจ้า ………………. กล่าวชื่อ ………………… ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคงดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน จะดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อจรรโลง นำพาตำบลหนองทุ่มและประเทศไทยรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป”

ดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรม

ภาพกิจกรรม