12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรม Big cleaning day

การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม รู้จักสละเวลาส่วนตน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจิตสาธารณะ

กิจกรรม Big cleaning day 24 มีนาคม 2563

พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม รู้จักสละเวลาส่วนตน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจิตสาธารณะ