20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงาน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เพื่อเว้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด) ในการนี้ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้เข้ารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน