12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

อบต.หนองทุ่มลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้จัดทำโครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วันนี้ 24 มิถุนายน 2563 นายสมาน กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทุ่ม  ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก รวมถึงการพ่นเคมีกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามแผนการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563

ทั้งนี้ การพ่นหมอกควัน ไม่ได้เป็นวิธีหลักเพื่อป้องกันการระบาด แต่เป็นวิธีตัดวงจรการระบาดคือถ้ามีคนป่วย 1 คน ความหมายคือ มีคนในชุมชนอีก 50 คนที่ป่วยแต่อาจจะอาการไม่หนัก และแปลว่ายุงในที่นั้นมีเชื้อ การพ่นหมอกควัน จึงเป็นวิธีหนึ่งในการตัดวงจรการระบาดชองโรคไข้เลือดออกและลดปริมาณยุงลง

หากชุมชนหรือหมู่บ้านใดประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มฉีดพ่นหมอกควันฯ ติดต่อโทร.089-5759383 ในวัน เวลาราชการ