12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลดไฟล์

มาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต