12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

มาตรการกลไกลในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง มาตรการกลไกลในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ดาวน์โหลดไฟล์

มาตรการกลไกลในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วน.