12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563