12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

(04/12/2563) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายสมาน กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นประธานในพิธีเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัดอบรมการบรรยายสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเยาวชน พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชน ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และกิจกรรมกลุ่มการดำเนินการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา แก่นักเรียนและเยาวชน ตลอดจนเห็นความสำคัญของครูในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา “โรคเอดส์” ในสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันในอันดับแรกในสังคมปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม