20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

(29/03/2564) กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

มื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม นำโดยนายสมาน กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ส่วนราชการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม และประชาชนตำบลหนองทุ่ม ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม  พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ด้วยคำว่า

“ข้าพเจ้า ……………… ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่งคงดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดินหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน จะดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยืนเคียงข้างสุจริตเพื่อจรรโลง นำพาตำบลหนองทุ่มและประเทศไทยรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป”

ภาพกิจกรรม :