20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

(29/03/2564) เวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โดยมีนายสมาน  กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นประธานที่ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในการนำเสนอปัญหาความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามหลักประชารัฐในการคิด รวมมือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องเป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ จังหวัด และบริบทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและตำบลเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันและบูรณาการและมีประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล และกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปแบบบูรณาการรวมทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน