12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

(22/04/2564) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564


เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่ออบรมให้ความรู้และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ตามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (พ.ศ. 2561 – 2564) และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ภาพกิจกรรม: