12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

(10/03/2564) ตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป หมู่ที่ 7 บ้านกุดสิม ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านกุดสิม ช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.58 ม. ยาว 82 ม. (พร้อมฝาปิด คสล.) และพร้อมลงบ่อพัก ขนาด 1x1x1 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.58 ม. ยาว 48 ม. งบประมาณ 228,000 บาท  และเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม จึงได้แต่งตั้งตัวแทนประชาคมซึ่งถูกเสนอชื่อโดยหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ ได้แก่ 

  1. นายทองดี คำเจริญ

  2. นายประจักษ์ บุญมา