20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม นายโชคชัย สาขามุละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นในการประชุมครั้งนี้

  1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  2. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
  3. การจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
  4. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการประพฤติมิชอบ
  5. การรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว
  6. การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากร และเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

 

      ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น