12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565

       เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต