12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายโชคชัย สาขามุละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นประธานที่ประชุม และมีตัวแทนจากประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 2 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ผู้แทนภาคราชการจำนวน 3 คน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นจำนวน 6 คน เป็นกรรมการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ประชุมเพื่อรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 ว่าผลการดำเนินงานได้ผลตรงตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น