12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายอำเภอเซกา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอเซกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองทุ่ม จำนวน 268 คน โดยการจัดกิจกรรมทำความสะอาดในชุมชน วัด เก็บกวาดขยะบริเวณข้างถนนและภายในชุมชน ถนนในเขตตำบลหนองทุ่ม และจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งและนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งและนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร