20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มเป็นประธานจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในตำบลหนอทุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก่ไขปัญหา” เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี 2565 ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลหนองทุ่ม