12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทุ่ม ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก รวมถึงการพ่นเคมีกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามแผนการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2565


ภาพกิจกรรม