20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เสนอแนะ/แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าสวนกล้วย ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โทร: 042-490942    E-mail: 6380408@dla.go.th


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หรือแจ้งข้อมูลทั่วไปให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบ เช่น ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มปรับปรุงการให้บริการ/การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือตามภารกิจให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น มูลที่ได้จากข้อคิดเห็นหรือคำติชมของท่าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มจะนำมาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป