20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากพบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  • ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

วิธีแจ้งเบาะแส

  • ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้กระทำผิด
  • พฤติการณ์ที่พบเห็น/ทราบ เช่น เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำผิด และพยานหลักฐานต่างๆ(ถ้ามี) เช่น เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย พยานบุคคล เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม