20 มกราคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากพบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  • ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ช่องทางการร้องเรียน

  • ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ห้องสำนักปลัด
  • ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 042-490942
  • ระบบร้องทุกข์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Line@, Facebook)
  • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ขององค์กการบริหารส่วนตำบลที่ 6380408@dla.go.th
  • ช่องทางไปรษณีย์ ส่งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ถนนเซกา-หนองหิ้ง อำภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

วิธีแจ้งเบาะแส

  • ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้กระทำผิด
  • พฤติการณ์ที่พบเห็น/ทราบ เช่น เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำผิด และพยานหลักฐานต่างๆ(ถ้ามี) เช่น เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย พยานบุคคล เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวสารล่าสุด