20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญสี เต็มโคตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

โทร. 098 129 1660

นายสุพจน์ รุ่งเรือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

โทร. 098 167 9183

นางบท อยู่เย็น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

โทร. 092 270 7940

นายพิชัย ไตรยสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

โทร. 086 146 6566

นายสมศักดิ์ รัตนมงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

โทร. 095 168 3617

นายปรีชา พิลาขุน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

โทร. 095 660 1429

นายสมบูรณ์ ปัญญารส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

โทร 063 053 5746

นางหทัยทิพย์ ภาษีสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

โทร 088 309 7553

นายอุ๊ต จันทราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

โทร. 087 951 8194 

นางกมล ดีเหง้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

โทร. 086 238 1617

นายสัน แสงใส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑

โทร. 097 931 5860

นายถนอม คุณาคม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒

โทร. 086 241 3065

นายบุญสงค์ จอมเขียวมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓

โทร. 083 353 7802