12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ระบบยืมพัสดุและครุภัณฑ์

เงื่อนไขในยืม

หากสิ่งของที่นำมาส่งคืนเกิดการชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ผู้ยืมจะต้องจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงิน ตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กรอบแบบฟอร์มสำหรับยืมพัสดุ ครุภัณฑ์

  ชื่อ – นามสกุล

  E-mail

  โทรศัพท์

  พัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะยืม

  วัตถุประสงค์ที่จะขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

  วันที่ต้องการใช้

  วันที่ส่งคืน

  รายละเอียด

  แนบไฟล์

  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีหากชำรุด เสียหาย ทำให้พัสดุ/ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่อยู่ในสภาพที่ยืมไปหรือ พัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวสูญหายไป ข้าพเจ้าขอรับผิดขอบโดยไม่มีงื่อนไขใดทั้งสิ้น