20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ (e-LAAS)
 2. คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 4. คู่มือรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 5. คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน
 6. คู่มือการฝึกอบรม
 7. คู่มือการเดินทางไปราชการ
 8. คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 9. คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 10. คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 11. คู่มือการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม