20 มกราคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

พนักงานส่วนตำบล

คณะบริหารฝ่ายประจำ

นายมารินทร์ เคนทรภักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

สายตรงปลัด อบต. 061-1489645

นางดาราพร สาลีโส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

โทร. 093 568 6888

หัวหน้าส่วนราชการ

นายกำพล ต๊ะสุ
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 061 485 2995

นางดาราพร สาลีโส
รองปลัดรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

โทร. 093 568 6888

นายนิยม พรหมดีราช
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร. 097 319 8260

นางภคพร เตียงงา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นายมนัส จักสาน
ผอ.กองช่าง

โทร. 087 229 2275

นายพิสิทธิ์ ปัตพี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานปลัด

นายวีระพันธ์ ไพยเสน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายทรงฤทธิ์ ศิริปะกะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสัญญา ชัยอินทร์
จพง.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวรัตนาพร พัฒนผล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมัญนิกา จอมเขียวมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเปรมฤดี ตัณฑิกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายอัคพล คุณาคม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวธิดารัตน์ บุญประสม
แม่บ้าน
นายเกียรติศักดิ์ สาขามุละ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพดล ไชยเทศ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายนิกร คุณาคม
พนักงานดับเพลิง
นายวิชิด โพธิ์พา
คนงานประจำรถขยะ
นายบัวศรี กุลราช
คนงานประจำรถขยะ
นายประจักษ์ สุวรรณคำ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมยศ สาเสียน
พนักงานประจำรถขยะ

กองคลัง

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวมัลลิกา ยางธิสาร
จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
– ว่าง –
นักวิชาการคลัง
– ว่าง –
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิภาพร วิชัยวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
Untitled
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิภาวี แสงฉวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนภัสวรรณ กงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองสวัสดิการสังคม

นางทัศสร ปัตพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเชิดศักดิ์ จอมคำสิงห์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายประพจน์ พลลี
ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวลักษณพร แก้วพาดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฺฏิบัติการ
นางนิภา อุษาพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวลินดา ทองสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลธรรมาวาส

นางดอกเกษ วุฒิวงศ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางวิรัญญา จันผาย
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเนตรละนอง ถาวีวร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมมณีธร

นางสวรรค์ ดงสันนิวาส
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำนาญการ
นางสาวสุรีลักษณ์ บุญมี
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวอำภา คุณาคม
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ คุณาคม
ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ

นางนารี สาขามุละ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางดาวพระศุกร์ จุลขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก

กองช่าง

นางสาวพัชรี สดศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
– ว่าง –
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
นางสาวศรัญญา เตยสอย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุรเดช อยู่เย็น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุรเดช ปัญญารส
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุรศักดิ์ สิริคำภา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายเดวิท แก่นท้าว
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิรุต สีสุกใส
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายโชคชัย สุวศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพันมะหา รูปสิงห์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนัฐกร มีแฮด
พนักงานผลิตน้ำประปา

กองส่งเสริมการเกษตร

นายพิสิทธิ์ ปัตพี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ข่าวสารล่าสุด