20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

พนักงานส่วนตำบล

นางดาราพร สาลีโส
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

โทร. 093 568 6888


 

นายกำพล ต๊ะสุ
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 061 485 2995

นายกำพล ต๊ะสุ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 061 485 2995

นายนิยม พรหมดีราช
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร. 097 319 8260

นางภคพร เตียงงา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นายมนัส จักสาน
ผอ.กองช่าง

โทร. 087 229 2275

นายพิสิทธิ์ ปัตพี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

นายวีระพันธ์ ไพยเสน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายทรงฤทธิ์ ศิริปะกะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสัญญา ชัยอินทร์
จพง.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวรัตนาพร พัฒนผล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมัญนิกา จอมเขียวมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเปรมฤดี ตัณฑิกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายอัคพล คุณาคม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวธิดารัตน์ บุญประสม
แม่บ้าน
นายเกียรติศักดิ์ สาขามุละ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพดล ไชยเทศ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายนิกร คุณาคม
พนักงานดับเพลิง
นายวิชิด โพธิ์พา
คนงานประจำรถขยะ
นายบัวศรี กุลราช
คนงานประจำรถขยะ
นายประจักษ์ สุวรรณคำ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมยศ สาเสียน
พนักงานประจำรถขยะ

นางวิจิตรา หัศกรรจ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

– ว่าง –
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสวลี สอนโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวมัลลิกา ยางธิสาร
จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกนกวรรณ มะโนเกลือ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาววิภาพร วิชัยวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเมยุรี เรืองโหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิภาวี แสงฉวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนภัสวรรณ กงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางทัศสร ปัตพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเชิดศักดิ์ จอมคำสิงห์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายประพจน์ พลลี
ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวลักษณพร แก้วพาดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฺฏิบัติการ
นางนิภา อุษาพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวลินดา ทองสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลธรรมาวาส
นางดอกเกษ วุฒิวงศ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางวิรัญญา จันผาย
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเนตรละนอง ถาวีวร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมมณีธร
นางสวรรค์ ดงสันนิวาส
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำนาญการ
นางสาวสุรีลักษณ์ บุญมี
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวอำภา คุณาคม
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ คุณาคม
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ
นางนารี สาขามุละ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางดาวพระศุกร์ จุลขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรี สดศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวีรวัฒน์ ศรีนุกูล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวศรัญญา เตยสอย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุรเดช อยู่เย็น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุรเดช ปัญญารส
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุรศักดิ์ สิริคำภา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายเดวิท แก่นท้าว
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิรุต สีสุกใส
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายโชคชัย สุวศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพันมะหา รูปสิงห์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนัฐกร มีแฮด
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายพิสิทธิ์ ปัตพี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ