12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

สำนักปลัด

 

 

นายวีระพันธ์ ไพยเสน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายทรงฤทธิ์ ศิริปะกะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสัญญา ชัยอินทร์
จพง.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวรัตนาพร พัฒนผล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมัญนิกา จอมเขียวมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเปรมฤดี ตัณฑิกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายอัคพล คุณาคม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวธิดารัตน์ บุญประสม
แม่บ้าน
นายเกียรติศักดิ์ สาขามุละ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพดล ไชยเทศ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายนิกร คุณาคม
พนักงานดับเพลิง
นายวิชิด โพธิ์พา
คนงานประจำรถขยะ
นายบัวศรี กุลราช
คนงานประจำรถขยะ
นายประจักษ์ สุวรรณคำ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมยศ สาเสียน
พนักงานประจำรถขยะ