12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กองคลัง

 

 


- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสวลี สอนโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวมัลลิกา ยางธิสาร
จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกนกวรรณ มะโนเกลือ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาววิภาพร วิชัยวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเมยุรี เรืองโหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิภาวี แสงฉวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนภัสวรรณ กงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ