20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 


นางสาวลักษณพร แก้วพาดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฺฏิบัติการ
นางนิภา อุษาพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวลินดา ทองสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลธรรมาวาส
นางดอกเกษ วุฒิวงศ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางวิรัญญา จันผาย
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเนตรละนอง ถาวีวร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมมณีธร
นางสวรรค์ ดงสันนิวาส
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำนาญการ
นางสาวสุรีลักษณ์ บุญมี
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวอำภา คุณาคม
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ คุณาคม
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ
นางนารี สาขามุละ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางดาวพระศุกร์ จุลขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก