12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง

 

 

 


นางสาวพัชรี สดศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวีรวัฒน์ ศรีนุกูล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวศรัญญา เตยสอย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุรเดช อยู่เย็น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุรเดช ปัญญารส
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุรศักดิ์ สิริคำภา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายเดวิท แก่นท้าว
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิรุต สีสุกใส
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายโชคชัย สุวศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพันมะหา รูปสิงห์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนัฐกร มีแฮด
พนักงานผลิตน้ำประปา