20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

วิสัยทัศน์


“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว”

 

พันธกิจ

   1. สร้างระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง    

   2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน    

   3. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม    

   4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

   5. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

   6. พัฒนาบึงเค็งให้เป็นสวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    

   7. พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างอย่างคุ้มค่า    

   8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข    

   9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาท้องถิ่น    

  10.สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ยาเสพติด    

  11. ส่งเสริมการออกกำลังการและนันทนาการ

เป้าประสงค์    

  1. ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน     

  2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้     

  3. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     

  4. ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต     

  5. มีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ลดมลพิษ มีอาหารที่หาได้จากป่าธรรมชาติ    

  6. บึงเค็งเป็นสวนสาธารณะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     

  7. มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร     

  8. ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง     

  9. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้     

  10. การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา     

  11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมปลอดยาเสพติด     

  12. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดทำระบบกำจัดขยะ

ตัวชี้วัด         

  1. มีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ         

  2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น        

  3. อัตราการว่างงานของประชากรวัยทำงานลดลง        

  4. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม         

  5. การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน         

  6. การเพิ่มขึ้นของป่าและพื้นที่สีเขียว         

  7. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น         

  8. จำนวนแหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตร         

  9. อัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลของประชาชนลดลง         

  10. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง         

  11. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล         

  12. การปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น         

  13. สถิติการเกิดเหตุร้าย และปัญหายาเสพติดลดลง         

  14. การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี

ประเด็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          

       1. เป้าประสงค์       

           (1) ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน      

           (2) มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร      

       2. ตัวชี้วัด      

          (1) มีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ      

          (2) จำนวนแหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตร      

      3. กลยุทธ์      

         (1) พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน      

         (2) พัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน      

         (3) พัฒนาให้มีไฟฟ้า และน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ      

         (4) ขุดลอก หนอง คลอง บึง และจัดสร้างแหล่งน้ำ เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม          

      1. เป้าประสงค์          

         (1) ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้          

         (2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมปลอดยาเสพติด          

     2. ตัวชี้วัด          

        (1) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น          

        (2) อัตราการว่างงานของประชากรลดลง          

        (3) สถิติการเกิดเหตุร้าย การติดสารเสพติดลดลง          

      3. กลยุทธ์          

        (1) สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน          

        (2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          

        (3) สร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันของชุมชน          

        (4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          

      1. เป้าประสงค์      

         (1) ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต      

         (2) ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น          

     2. ตัวชี้วัด      

        (1) การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน      

        (2) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม          

     3. กลยุทธ์      

        (1) พัฒนาสถาบันศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ      

        (2) ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต      

        (3) สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน      

        (4) ทำนุบำรุงศาสนาฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ      

        (5) ส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการทุกประเภท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข      

     1. เป้าประสงค์      

        (1)ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง          

     2. ตัวชี้วัด         

        (1) อัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลของประชาชนลดลง         

        (2) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง          

     3. กลยุทธ์         

        (1) การป้องกันและควบคุมโรค         

        (2) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข         

        (3) อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว          

    1. เป้าประสงค์         

       (1) มีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ลดมลพิษ มีอาหารที่หาได้จากป่าธรรมชาติ         

       (2) บึงเค็งเป็นสวนสาธารณะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์         

       (3) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดทำระบบกำจัดขยะ          

     2. ตัวชี้วัด          

       (1) การเพิ่มขึ้นของป่าและพื้นที่สีเขียว          

       (2) จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น          

       (3) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี          

     3. กลยุทธ์          

       (1) ส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

       (2) พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงเค็งให้มีความสวยงาม          

       (3) ส่งเสริมให้ความรู้การกำจัดขยะอย่างถูกวิธียุทธศาสตร์ที่ 6
 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล          

     1. เป้าประสงค์          

        (1) มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้              

        (2) การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา          

     2. ตัวชี้วัด         

        (1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล         

        (2) การปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้

     3. กลยุทธ์         

        (1) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกิจการท้องถิ่น         

        (2) พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร         

        (3) พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

จุดยืนทางยุทธศาสตร์     

     1. การพัฒนาด้านโครงการฐาน
 ได้แก่ การปรับปรุงบำรุงรักษาถนนหนทางในหมู่บ้านและภายนอกหมู่บ้าน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน     

     2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ได้แก่ การก่อสร้างและปรับปรุงถนนลำเลียงผลผลิตการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและส่งขายได้ราคาดี การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเทคโนโลยีทางเกษตรแก่เกษตรกร การฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ของครอบครัวและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มอาชีพต่าง     

     3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 ได้แก่การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถกักเก็บลงน้ำไว้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และปรับปรุงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง     

     4. การพัฒนาด้านสังคม
 ได้แก่ การสังเคราะห์ ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และเยาวชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตนได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     

      5. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย
 ได้แก่การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชน โดยการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล การจัดระบบการครบคุมและป้อนกันโรคติดต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในชุมชน และคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย     

      6. การพัฒนาด้านการเมือง
 การบริหารและการปกครอง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบวนการเมืองการปกครองทั้งในระบบท้องถิ่นและระดับชาติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้พัฒนาระบบการบริหารประชาชนของท้องถิ่นให้มีความรวดเร็ว ชัดเจนทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นให้มีความพร้อมตลอด ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าให้มีความโปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้         

      7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยพัฒนาแหล่งบึงเค็งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจประจำตำบล         

      8. การพัฒนาการศึกษาและกีฬานันทนาการ โดยการให้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตพื้นความรับผิดชอบ เช่น ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน         

      9. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาต้นกล้าไม้ให้กับประชาชนนำไปปลูกที่สาธารณะและที่ป่าชุมชนในพื้นที่และการจัดเก็บขยะในชุมชนไปทิ้งที่ทิ้งขยะทำให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สะอาดบริสุทธิ์